મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે,
રૂમઝૂમ વાગે પાયે ઘૂઘરડી રે,

તાલ પખાજ વજાડે રે ગોપી,
વહાલો વજાડે વેણુ વાંસલડી રે. મે.

પહેરણ ચીર, ચરણા ને ચોળી,
ઓઢણ આછી લોબરડી રે;
દાદુર, મોર, બપૈયા બોલે,
મધુરી શી બોલે ક્રોયલડી રે. મે.

ધન્ય બંસીવટ, ધન જમુનાતટ,
ધ-ચ વૃંદાવનમાં અવતાર રે;
ધન્ચ નરસૈયાની જીભલડીને,
જેણે ગાયો રાગ મવ્હાર રે..

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે….

-નરસિંહ મહેતા

સ્વર : સુરેશ વાડકર

Sharing is caring!