ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમધોધ
જેવું કંઈ આપણી વિશે…

આપણામાં કોઈ હળ જોડે કે કોઈ બે જણા જાય ભીંજાતા ખેતરો
ભણી જાય ભીંજાતાં વાવણી મિષે…

આપણે તો આકાશ ભરીને આવવું અને છલકી જવું એવડું
વનેવન
નાગડા નાતાં છોકરાંને જોઈ થાય તો આખા ગામને એની જેમ
નાવાનું મન….

હોય એવું તો થાય ગણીને આપણે તો બસ વરસી જાવું ગામને
માથે સીમને માથે, ઉગમણે આથમણી દિશે…

ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમધોધ
જેવું કંઈ આપણી વિશે…

સાવ ધોળાં કે સાવ કાળાં જેમ ચાહીએ એવા ફૂલ-ગુલાબી
રંગની રેલમછેલ…

આપણી મોજે આપણાં ચિત્તર કાઢીએ એવું આયખું મળે
દેહની તૂટે જેલ…

આપણામાંથી આપણે તો બસ નીકળી જાવું ઝરમરીને
કોઈ અજાણી ઝાકળ ઘેલી પાંદડી વિશે…

ચાલને વાદળ થઈએ અને જોઈએ કે ક્યાંક થાય છે ધોધમધોધ
જેવું કંઈ આપણી વિશે

  • ધ્રુવ ભટ્ટ

Sharing is caring!