શહીદે ગઝલ

શહીદે ગઝલના સંપાદક છે શ્રી શકીલ કાદરી કે જેઓ વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ના પ્રાધ્યાપક છે .

આ અંક વાંચવા માટે નીચેની LINK click કરો

SHAHEEDE GHAZAL 1

SHAHEEDE GHAZAL 2

SHAHEEDE GHAZAL 3

SHAHEEDE GHAZAL 4

SHAHEEDE GHAZAL 5

SHAHEEDE GHAZAL 6

SHAHEEDE GHAZAL 7

SHAHEEDE GHAZAL 8

SHAHEEDE GHAZAL 9

Leave a Reply