હું સ્વયમ ગુજરાત છું

No Comments

 

 

 

હું  જ  બેસું સોમનાથે    હું   જ     દ્વારિકાય  છું ,
હું    તળેટીથી   લઇને   ટોચ   પર    ગિરનાર  છું,
હું સ્વયમ ગુજરાત છું..

તું  લઇ   કેદાર   પાછો   આવ    જૂનાગઢ   મહીં,
ઝૂલણા  છંદે  હજી  ગાતો  મળે  નરસિંહ   અહીં ,

હું  જ  છું  કરતાલ એની  હું  જ   એનો નાદ   છું ,
હું સ્વયમ ગુજરાત છું.

પોરબંદરના  કિનારે  એક   ગાંધી   જન્મ લે    છે,
ને પછી  સાબરમતીના  સંતનો  એ   પંથ  લે   છે,

હું જ  છું  કરુણા, અહિંસા હું જ એનું સત્ય  છું,
હું સ્વયમ ગુજરાત છું.

જે બની  ઓળખ  ઉભી એ આ ધરા  છે રાષ્ટ્રની,
તું  તિલક  કરજે  પ્રથમ લઇ  ધૂળ આ સૌરાષ્ટ્રની,

હું જ છું  ખાંભી હમીરની વીરતા પણ  હું  જ  છું ,
હું સ્વયમ ગુજરાત છું

નર્મદાનું   નીર   વહેતું   ને   વહે   તાપી  ય  પણ ,
ક્યાંક જેસલને મળે તોરલ હજી આજે ય   પણ ,

હું જ છું શ્રદ્ધા એ જળની હું જ રણનો તાપ  છું,
હું સ્વયમ ગુજરાત છું.

– તેજસ દવે

તે બેસે અહીં

No Comments

 

 

 

 

કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય, તે બેસે  અહીં,
ને પછી છાતીમાં દુઃખ્યું હોય, તે  બેસે   અહીં.

હાથ વચ્ચે નામ ઘૂંટ્યું હોય  તે   બેસે   અહીં,
ને અદબથી એને ભૂસ્યું હોય તે  બેસે   અહીં.

સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં   ને   તે   છતાં,
કોઈનાં ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય, તે  બેસે   અહીં.

હાથ પોતાનોય બીજો જાણવા   પામે   નહીં,
કીડિયારું એમ પૂર્યું   હોય   તે   બેસે   અહીં.

એટલો લાયક ખરો કે હું    અહીં બેસી   શકું ?
એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય   તે   બેસે    અહીં.

જે ક્ષણે   પોતાને  પૂછ્યું હોયની બીજી ક્ષણે,
આ સભામાંથી જે ઊઠ્યું હોય, તે બેસે અહીં.

– સ્નેહી પરમાર

Contact Us On WhatsApp @Amit Trivedi