જીવનની સાંજ છે  ઢળી    રહી   ધીરે   ધીરે!
મૃત્યુની “આજ”  આવતી  દીસે   ધીરે   ધીરે!

મારી આ દશા પર દયા ના લાવશો સ્વજન!
મારાંથી   વાઝ્‌   ખૂદ  હું  આવું   ધીરે   ધીરે!

બેસો, હે મિત્રો! સાંભળો  મારી દુ:ખી કથા!
અંતરનો આ  અવાજ   આવતો   ધીરે  ધીરે!

ગુસ્સો    તમારાં  દોષ  પર  ના  થાય  એટલે
બદલ્યો મિજાજ  મેં  જૂઓ કેવો   ધીરે  ધીરે!

સંબંધની    તિરાડ    સાંધવી    નથી  સહેલ!
જખ્મોનો  રાઝ  પામતો  ‘રવિ’   ધીરે   ધીરે!

– રવિ ઉપાધ્યાય,

સ્વરકાર : પ્રકાશ ઉપાધ્યાય

સ્વર : પુરુષોત્ત્તમ ઉપાધ્યાય