ઓ રે બેલી

ઓ રે બેલી સમદરિયા કરવા છે પાર રે

પળમાં તું હોડાં  ઉતાર કે જળ પાછા ઉતરી જશે હો જી

ઓ રે બેલી સાધીને રાખને નિશાન રે
સબધાં  કરી લે સુકાન પાણીમાં ચીલા જડશે નહીં હો જી

ઓ રે બેલી મધદરિયે ભારે ઉછાળ રે
પવનોના નહીં આવે પાર હીયાની મોજે ઉંચકી જશે હો જી

ઓ રે બેલી સામેના કિનારે તારા ગામ રે
જળ વચ્ચે નભને જગાડ એવું જો તારી સુરતા કહે હો જી
જળ વચ્ચે નભને જગાડ એવું જો તારી સુરતા કહે હો જી

-ધ્રુવ ભટ્ટ

સ્વર : શ્યામલ ભટ્ટ