સોળ વરસની અજાણ ઉંમર ને સાવ અજાણી કેડી
કોઈક અજાણ્યું ઘર ને એની સાદ પાડતી મેડી ..

આજુબાજુ કશું ના જોઉં પંથ પર ફૂલ પડ્યાં કે કાંટા
સાવનની હું થઇ બદરિયા। ઝરતી ઝીણા છાંટા
ક્યાંક રોપવા જાઉં જાતને મૂળથી મને ઉખેડી ..

ક્યાંક હવાના છોડ ઝૂલે છે પરસે મને સુગંધી
આજે હું છલકાઉં એટલી, હું નહીં મારામાં બંદી
કરનાં કંકણ, પગનાં નેપૂર, વરમાળા: નહીં બેડી ..

કવિ: સુરેશ દલાલ

સ્વરકાર: ક્ષેમુ દિવેટિયા
સ્વર :અમર ભટ્ટ

Sharing is caring!