બુલેટિન

 
 
ગુજરાતી સુગમ સંગીત
 
ગુજરાત સુગમ સંગીતના કાર્યક્રમ અંગે આપ કોઈ માહિતી આપવા માંગતા હો  તો મને મારા ઇમેઇલ address અથવા WhatsApp  ઉપર પણ મોકલી શકો છો  . અમે આ જાહેરાત અહીં મૂકી શકશું

amit.vadodara@gmail.com
Mobile  (  WhatsApp ) : 9925002015

આપ પાસે કોઈ ગીત અથવા ગઝલ ની ઓડિયો mp3 હોય તો તેના શબ્દો સહીત મને WhatsApp કરી શકો છો
 
 

Comments are closed.

@Amit Trivedi