નગરના દ્વાર પર સૂરજ હશેને સાંજ હશે
ઉતરતી રાતનું અચરજ હશે ને સાંજ હશે.

હું અનરાધાર શોધું સ્વપ્ન ને તારે નગર.
ઉભેલા મ્લાન સૌ બુરજ હશે ને સાંજ હશે

વિકલ્પો હોય વરસાદી ઉદાસ મૌસમ માં
પરિચિત ગીત ની તરજ હશે ને સાંજ હશે

ઊઘડે શબ્દમાં મારા તું સગીર મ્હેક સમી
હશે તો એટલી અરજ હશે ને સાંજ હશે.

-હરિહર જોશી

સ્વર : કૃષાનુ મજમુદાર
સ્વરાંકન : કૃષાનુ મજમુદાર

Sharing is caring!