પનઘટ પાણી મુને જાવા દે
હે મારગડો રોકમાં ઓ રે વાલમીયા
પનઘટ પાણી મુને જાવા દે જાવા દે
જળ ભરવાને જાવા દે

સોનાનું બેડલું ને રૂપાની ઈઢોળી
સોહામણી હું નાર નવેલી
સોળે શણગાર સજી નીસરી હું તો
પનઘટ પાણી મુને જાવા દે
જળ ભરવાને જાવા દે

જાઉં જળ ભરવા તો પૂઠે શાનો આવે
વગર બોલાવે શાને બેડલું ચડાવે
એકલી દેખીને મુને શું રે સતાવે
છોડ મારો છેડલો છેલજી રે
જળ ભરવાને જાવા દે

-પદમા ફડિયા

સ્વર : નિશા કાપડિયા
સ્વરાંકન : પરાશર દેસાઈ

Sharing is caring!