તારી આરતીના લઈએ ઓવારણાં

Comments Off on તારી આરતીના લઈએ ઓવારણાં

તારી આરતીના લઈએ ઓવારણાં રે મા….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
અમે ખોલ્યાં છે હૈયાનાં બારણાં રે મા…..
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

તારી ધોળી ધજાનાં હેત નીતર્યાં રે મા
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
એવાં ચાંચર જઈને ચોક ચીતર્યાં રે મા….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

દીપમાળાના દીપ મારી આંખડી રે મા …..
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
મારી ચામડી ચીરીને કરું ચાખડી રે મા……
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

તારી તાળીનાં તેજ ચૌદલોકમાં રે મા ….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
ગરવા ગરબાની ગુંજ ઊઠે ચોકમાં રે મા ….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

તારા ઊંચેથી ઊંચા પધરામણા રે મા….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
કેમ ચડીએ અમે તો સાવ વામણા રે મા….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

છેક પડવેથી આઠમની આરદા રે મા…..
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે
મા, તું કાલી, ચામુંડા ‘ને શારદા રે મા ….
આંગણમાં રમવા ઊતરો રે

-સંજુ વાળા

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ

પનઘટ પાણી મુને જાવા દે

Comments Off on પનઘટ પાણી મુને જાવા દે

પનઘટ પાણી મુને જાવા દે
હે મારગડો રોકમાં ઓ રે વાલમીયા
પનઘટ પાણી મુને જાવા દે જાવા દે
જળ ભરવાને જાવા દે

સોનાનું બેડલું ને રૂપાની ઈઢોળી
સોહામણી હું નાર નવેલી
સોળે શણગાર સજી નીસરી હું તો
પનઘટ પાણી મુને જાવા દે
જળ ભરવાને જાવા દે

જાઉં જળ ભરવા તો પૂઠે શાનો આવે
વગર બોલાવે શાને બેડલું ચડાવે
એકલી દેખીને મુને શું રે સતાવે
છોડ મારો છેડલો છેલજી રે
જળ ભરવાને જાવા દે

-પદમા ફડિયા

સ્વર : નિશા કાપડિયા
સ્વરાંકન : પરાશર દેસાઈ

@Amit Trivedi