આજ વાદળીએ આખી રાત વરસ્યાં કીધું.
મેહુલાએ માંડી મીટ
ધરણીએ પ્રેમરસ પ્યાલું પીધું…

નદીઓનાં નીરમાંહી જોબન ચડ્યાં
એની ફાટ ફાટ કાય
એની છાતી ના સમાય
ટમકીને મેઘલાએ ચુંબન મઢયાં …

ઉરને એકાન્ત ગોખ એકલતા આરડે !
કોઈ આવો વેચાઉં,
જ્યાં દોરો ત્યાં જાઉં;
મારાં અંગ અંગ ભૂખ્યાં,
ઝરો પ્રેમરસ! સૂક્યાં;લઇ જાઓ!
આ એકલતા શેય ના સહાય!
વર્ષા રડે, રડું હું તોય ના રડાય…આજ
 
– કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી
 
સ્વર: ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ
વાદ્યસંગીત નિયોજન: અમિત ઠક્કર