એ જાણવા જોવા તણી
દિલ ઝંખના ખટકી રહી;
બ્રહ્માંડને ભટકી રહી,
અંતે મતિ અટકી રહી.
આકાશના ઘડનારના
ઘરને ઘડ્યાં કોણે હશે ?
તારલાની માતા તણા
કોઠા કહો કેવડા હશે ?
અધ રેચકે પ્રલયો ગયા,
પૂરકે લયો કેટલા જશે ?
અવધૂત એ જોગી તણાં
આસન કહો ક્યાં હશે ?….
 
-દુલા ભાયા કાગ
 
સ્વર: આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકન : આલાપ દેસાઈ