પ્રેમ પાગલ તારી પાછળ છું તો છું.mp3

 
 

પ્રેમ પાગલ તારી પાછળ છું તો છું,
તારી આંખોનું હું કાજલ છું તો છું.

તું જગત સામે નજર ચોરે ભલે,
તારા નયનોનો હું કાયલ છું તો છું.

તું નદી માફક સમાવા આવ ને,
હુંય પ્યાસો પ્રેમ સાગર છું તો છું

રોજ દુનિયા પ્રેમ પરિક્ષા છો કરે,
પ્રેમમાં કાયમ હું આગળ છું તો છું.

ઓ સનમ, મન ફાવે તો અજમાવી લે,
સાથ આપું એવો સાજન છું તો છું.
 
– પ્રશાંત સોમાણી
 
સ્વર: એઝાજ વાલેરા
સ્વરાંકન : એઝાજ વાલેરા