ભરહુલ્લાસે હસીએ
ચાલ, આજ તો ભરહુલ્લાસે હસીએ

જહન્નમમાં સહુ જાય ગણતરી
એક ઘેલછાની ઘરવખરી
ફાટફાટ મનમૌજ નફકરી
ચાલ, મોકળા ધુંવાધાર ધસમસીએ

શોક ભલે, પણ સવાર છે ને !
બીક ભલે, પણ બહાર છે ને!
ખોટ ભલે, પણ ખુમાર છે ને!
ચાલ, હવે વિધ્નોના ઘરમાં વસીએ

ચાલ, ધુમાડાની વસ્તી જો ધ્રૂજે,
ચાલ, નિંગળતા ઘાવ ફૂંકથી રૂઝે,
ચાલ, ચરણને દીવે સઘળું સૂઝે,
ચાલ, ઓ લાલા, તેજ બદન તસતસીએ
 
– મકરન્દ દવે
 
સ્વર: અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ