કહો નાચતી ઝૂમતી ક્યાં જતે,
સમંદર ન હોતે નદી ક્યાં જતે?

ન હોતે મળી રાત રાહત ભરી,
કહો આથમીને રવિ ક્યાં જતે?

અમસ્તો ઓ સંતો વિચારો જરી,
ન હોતે અમે દિલ્લગી ક્યાં જતે?

બધા જીવ હો તે યદિ પાક તો,
બદી નું થતે શું? બદી ક્યાં જતે?

ન હોતે સમંદર સરોવર નદી,
‘જલન’ ડૂબવા નાવડી ક્યાં જતે?
 
– જલન માતરી

 
સ્વર: આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ