ડો ભરત પટેલ

 

એવું તો કૈં ભાળી બેઠાં.
અંતરને અજવાળી બેઠાં !

ચ્હેરા ઊપર ચ્હેરો મૂકી,
આસુંઓને ખાળી બેઠાં.

સગપણનાં આ જંગલ વચ્ચે,
જાત અમારી બાળી બેઠાં.

એથી તો આ સાંજ ઢળી છે,
પાંપણને એ ઢાળી બેઠાં.

શાતા ક્યાંથી મળશે અમને !
અંગારા પંપાળી બેઠાં.

– મુકેશ દવે 

સ્વર : ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ