ચાલ્યા જ કરું છું ચાલ્યા જ કરું છું
આ જગત જન્મ્યું જ્યારથી ચાલ્યા જ કરું છું
ચાલ્યા જ કરું છું

સંસારની પગથારને કોઈ ઘર નથી
મારા જ ઘરમાં ક્યાં જવું એ મુજને ખબર નથી
શ્રદ્ધાનો દીવો દિલમાં પ્રગટાવ્યા કરું છું
ચાલ્યા જ કરું છું ચાલ્યા જ કરું છું

હસ્તી નથી એની જ હસ્તી ધારી લઈને
બુદ્ધિ કરે જો પ્રશ્ન એને મારી લઈને
મંદિરમાં જઈ ઘંટને બજાવ્યા કરું છું
ચાલ્યા જ કરું છું ચાલ્યા જ કરું છું

નાટક કરું છું જે હું નથી તે હું થઈને
મરું છું થોડી વાર મીઠું ઝહેર લઈને
જેણે બનાવ્યો એને હું બનાવ્યા કરું છું
ચાલ્યા જ કરું છું ચાલ્યા જ કરું છું
 
-અવિનાશ વ્યાસ
 
સ્વરઃ ઉર્મિશ મહેતા
સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ