બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં, .mp3  

 
 

જવાબ દે ને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝુ
જવાબ દે ને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝુ
જવાબ દે ને ક્યાં છે તું

મન તારો સાથ અનુભવે તને આંખો દેખવા ચહે
તને આંખો દેખવા ચહે
એક વાર આવ રૂબરૂ ઓ મારા દિલની આરઝુ
જવાબ દે ને ક્યાં છે તું

તું ચાહે તે તને દઉં અસત્ય નવ જરી કહું
હું તારો એક ગુલામ છું તું મારા દિલની આરઝુ
જવાબ દે ને ક્યાં છે તું

તારા વિના મૃત્યુ ગમે ને તારી સાથે જિન્દગી
ને તારી સાથે જિન્દગી
હૃદયના હિંચકે ઝુલાવું આવ તને પ્રેમથી

ઓ મારા દિલની આરઝુ જવાબ દેને ક્યાં છે તું
ઓ મારા દિલની આરઝુ જવાબ દેને ક્યાં છે તું

 
-રમેશ ગુપ્તા
 
સ્વરઃ તલત મહેમુદ (૧૯૬૧)
સંગીતઃ કેરસી મિસ્ત્રી