અંતર મમ વિકસિત કરો.mp3

 
 

અંતર મમ વિકસિત કરો, અંતરતર હે,
નિર્મલ કરો, ઉજ્જવલ કરો, સુંદર કરો હે.

જાગૃત કરો, ઉદ્યત કરો, નિર્ભય કરો હે,
મંગલ કરો, નિરલસ નિઃસંશય કરો હે.

યુક્ત કરો સબાર સંગે મુક્ત કરો હે બંધ
સંચાર કરો સકલ કર્મે, શાંત તોમાર છંદ

ચરણ પદ્મે મમ ચિત નિઃસ્પંદિત કરો હે,
નંદિત કરો, નંદિત કરો, નંદિત કરો હે.
 
– કવિવર શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર
 
સ્વર: સાશા ધોષાલ