પૂરમાં વહેવું ભુલાઈ જાય છે.mp3

 
 

પૂરમાં વહેવું ભુલાઈ જાય છે.
માપમાં રહેવું ભુલાઈ જાય છે.

હું નીરખતો હોઉં છું જ્યારે તને
કાંઈ પણ કહેવું ભુલાઈ જાય છે.

અંગડાઇ મૂર્તિની પડખે ન લે
ધ્યાન ક્યાં દેવું ભુલાઈ જાય છે

ઊભરે છે જેમ તારું ભોળપણ
એમ પારેવું ભુલાઈ જાય છે.

પગ ઉપાડું સહેજ પોતાની તરફ
‘ ને જગત જેવું ભુલાઈ જાય છે.
 
-હરજીવન દાફડા
 

સ્વર : ડો. ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો. ભરત પટેલ