આસિત દેસાઈ

 


 

Click the link below to download
 
Tarapana Na Shaherma Live.mp3
 

તારાપણાના શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?
આમ આયનાના શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

શાશ્વત મિલનથી તે સનાતન દૂરતાના સંભવોનું આંગણું આકાશ છું
નિશ્ચિતપણાનાં શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

હું તો હવાના ગર્ભમાં લજામણી જેવા સુકોમળ શ્વાસનું હોવાપણું
નખ ટેરવાના શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

ભાંગ્યો તૂટ્યો અક્ષર છું સૌ સંકેતના ચહેરા ઉપર હું ઝીણું ઝીણું ઝળહળું
શબ્ધાન્તાના શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

જળ છું,બરફ છું, ભેજ છું ઝાકળ છું વાદળ છું સતત મૃગજળ સુધી ભીનો જ છું
તરસ્યા વિનાના શેહરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

અસ્તિત્વના ચારે તરફ ધસમસ થતા આ પૂર વચ્ચે એક અવિચલ સ્થંબ છું
માટીપગાના શહેરમાં જો તું મને શોધ્યા કરે તો હું તને ક્યાંથી મળું ?

– જવાહર બક્ષી

સ્વર : આસિત દેસાઈ