કલ્પક ગાંધી


Click the link below to download

Ethi J Rang Rang Thi Sghalu Bharyu Hatu Kalpak Gandhi.mp3

 
એથી   જ  રંગ   રંગથી   સઘળું  ભર્યું   હતું
આંખો  મહી   પતંગિયાએ   ઘર   કર્યું  હતું

નભમાં   તરંગો  આમ અમસ્તા  ઊઠે  નહીં
કોનું    ખરીને   પીછું    હવામાં   તર્યું  હતું

ફળિયામાં  ઠેર   ઠેર  પીળાં  પાંદડાં   પડ્યાં
એના   જ   ફરફરાટે   ગગન   ફરફર્યું   હતું

આવીને  પાછું   બેઠ’તું  પંખી    યુગો  પછી
ક્યાં   અમથું  શુષ્ક વૃક્ષ  ભલા  પાંગર્યું  હતું

પોલાણ  ખોલી  બુદબુદાનું  જોયું જ્યાં જરી
એમાંય  એક   આખું   સરોવર    ભર્યું   હતું

આ  શબ્દ  મારા  મૌનને  એવા  ડસી  ગયા
ભમરાએ   જાણે   કાષ્ઠનું   પડ કોતર્યું  હતું

– મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : કલ્પક ગાંધી

સ્વરાંકન :કલ્પક ગાંધી