રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ
બાદલ બરસે , રીમઝીમ બાદલ બરસે ,
રીમઝીમ બરસે, બાદલ બરસે
હો…..મારું મન ગુંજે ઝનકાર , મારું મન ગુંજે ઝનકાર
રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ !!!!

સાવન ની સખી સાંજ સુહાગી
કરતા મોર પુકાર,ગગન ગોખથી
મદભર નૈના , વીજ કરે ચમકાર
મારું મન ગુંજે ઝનકાર
રીમઝીમ બરસે, બાદલ બરસે
રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ રીમઝીમ

આંજણ આંજું , પહેરું પટોળા
સોળ સજું શણગાર ,
કઈ દિશ થી મારો કંઠ પધારે
કોઈ દિયો અણસાર। ..
મારું મન ગુંજે ઝનકાર
રીમઝીમ બરસે, બાદલ બરસે

– સુન્દરમ

સ્વર : વિભા દેસાઈ

સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા