આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

ચોમાસાની જળનીતરતી યાદ
એટલે આહા..
છત્રીમાં ભેગા પલળ્યાનો સ્વાદ
એટલે સ્વાહા

ભીના હોઠોમાં થઈ ગઈ
એક ભીની મોસમ સ્વાહા
આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

સાંજે કોઈને અમથુ અમથુ મળવું
એટલે આહા
પાછા ફરવા મન ન કરી ફરવું
એટલે આહા

રાતની એકલતામાં
ગાયા કરવા ગીતો મનચાહા
આહા એટલે આહા એટલે આહા
હમને તુમકો ચાહા…… આહા

– ડો મુકુલ ચોક્સી

સ્વર : હરીશ ઉમરાવ, નયના ભટ્ટ

સ્વરાંકન : હરીશ ઉમરાવ