મળે  જો સમય   તો સમય માપવો  છે
અને  જો  બને  કદ  મુજબ કાપવો  છે

બને  કે મળી  જાય   ભગવાન  માફક
વિતેલા  સમયને  સતત   જાપવો  છે

મળી  જો  શકે  એક  ફોટો    સમયનો
“ઘરે  આવ  પાછો ” લખી  છાપવો છે

ભલે   હોય   ખાલી  કરો  હાથ  લાંબા
અમારો  સમય  છે  મફત  આપવો છે

– સુરેન્દ્રસિંહ જાડેજા