સંજુ વાળા
 

કવિશ્રી સંજુ વાળા વિષે વધુ વાંચવા click કરો : સંજુ વાળા

 


 

હૃદય વિરાજે તુલસીમાલા
હાથ ગ્રહી રુમઝુમ કરતાલા
હરિ વ્હાલા રે …હરિજન વ્હાલા રે

ચૌદ ભુવન મંડળ ઘૂમરાતા સ્થિર મૂરત ચિરકાલા
મહારાસ માંડયો વ્રેમાડે ,પ્રગટી હસ્ત – મશાલા
તાલ,ઠેક,.તાલી,આવર્તન ,
ગાવત મેઘ વાજત જપતાલા
હરિ વ્હાલા રે ….. હરિજન વ્હાલા

આદ્ર ભાવ, રસભીનું ભીતર,મુખ શ્રીનામ, સબૂરી
પદ ,અર્ચન ,તૂરિયા,ખટદર્શન મધ્યે નહી કોઈ દૂરી
તું વહેતી કિરતન ધનધારા
તું જ પ્રેમપદારથ હાલા
હરિ વ્હાલા રે ….. હરિજન વ્હાલા

હૃદય વિરાજે તુલસીમાલા
હાથ ગ્રહી રુમઝુમ કરતાલા
હરિ વ્હાલા રે …હરિજન વ્હાલા રે

– સંજુ વાળા

સ્વર : પ્રીતિ ગજ્જર

સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ