ચાલ, સાથે બેસી   કાગળ    વાંચીએ,
વીત્યાં     વર્ષોની    પળેપળ  વાંચીએ.

છે બરડ    કાગળ ને   ઝાંખા  અક્ષરો,
કાળજીથી   ખોલીને    સળ  વાંચીએ.

પત્ર સૌ  પીળા પડયા    તો   શું   થયું?
તાજે તાજું   છાંટી    ઝાકળ  વાંચીએ.

કેમ તું  રહી   રહીને   અટકી જાય છે?
મન કરી કઠ્ઠણ ને   આગળ   વાંચીએ.

પત્રના શબ્દો   ચહેરાઈ   ઝાંખા  થયા,
આંખથી લુછી લઈ    જળ,  વાંચીએ.

લ્યો, ટકી રહી છે હજી થોડી  સુવાસ,
શ્વાસમાં   ઘુંટીનેે   પીમળ     વાંચીએ.

માત્ર આ પત્રો સીલકમાં   રહી   ગયા,
કંઈ નથી આગળ તો પાછળ વાંચીએ.

– ભગવતીકુમાર શર્મા

સ્વર : દેવેશ દવે

સ્વરાંકન : દેવેશ દવે