મારા રુદિયામાં આવ્યા હરિ
મારી સુરતામાં કૂણીકૂણી પીંછી ફરી
ઘડી હું ફૂંક ને હું જ બંસરી
ઘડી ડું જ હરિવર નકરી

મને ખબર્યું ન પડતી ખરી …
પળ પળમાં હરિવરની વાંચી,
હું ચબરખી ઉકેલાઉ સાચી
હરિ સોંસરવી હું સંચરી …

કવિ – રમેશ પારેખ
સ્વર : એશ્વર્યા મજમુદાર