આ નહી તારું કામ રેહવા દે
પ્રેમી ગામે મુકામ રેહવા દે

તું ઉમળકાને બધા વેડફ નહી
એક  જણ માટે બધા રહેવા  દે

ગોકુળની માટીને ખુલાસા દેવાના
આ શોભાત નથી રે શ્યામ રહે છે

પ્રેમમાં એ શર્ત છે ઝુકાવું પડે
પણ આ રીતે દંડવત પ્રાણમ રહે

  • હિતેન આનંદપરા

સ્વર આલાપ દેસાઈ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ