નેણ રુવે રાધાના,
જ્યમ નીર વહે સરીતાનાં

એનું પાયલ પ્રીતી શું પાગલ,
એનું ઉર હરણી શું ઘાયલ
ગગને ચમકે રે ચંદ્ર તોયે
શ્યામ મઢુલી મોહીની ચંદ્ર વિનાની

એ ભમતી રે વનરાવન
એ ઝંખતી શ્યામના ચરણને
ફુલાયો ફાલ્યો રે ફાગણ તોયે
કોરી બાંધણી રંગરસીયા વીમા
એમ નેણ રુવે રાધાના
જ્યમ ઝરમર નીર વહે રે ગગનનાં