બીબાના ઢાળે ઢળવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે
બરફ માકક પીગળવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે

ચરણ પીગળી રહ્યાં છે, મેળવું ક્યાંથી કદમ મારા
સમયની સાથે ભળવામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે

અગર ભૂલો પડ્યો હું હોત ને દુ:ખ થાત એ કરતાં
ચરણને પાછા વળવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે

બુકાની બાંધી ફરનારાનું આ તો છે નગર, મિત્રો !
મને ખુદને જ મળવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે

હવા જેવા સરળ, આવી ગયા છે બ્હાર આજે પણ
આ શબ્દોને નીકળવામાં ઘણી તકલીફ પ્હોંચી છે

  • મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ