અમેતો જઈશુ અહીંથી પણ આ, અમે ઉડાડ્યો ગુલાલ રહેશે (2)

ખબર નથી(૨)શું કરી ગયા એ
કરી ગયા એ કમાલ રહેશે..અમે તો……….
ઓ તાજો તખ્તો તમારી સામે,
અમારૂં શુ મુફલીસો નું ચાલે;(2)
છતાં તમારી(૨) ગુમાની છાતી પર એ અમારી મજાર રહેશે..

મને તો ભેટી રહ્યું છે, દોસ્તો,
હવે આ મ્રૃત્યુ ભુજાઓ ભીડી(૨)
ભુજા ઉઠાવી છતાં આ જીવન,
કહેછે મારી મશાલ. રહેશે..અમે તો….
તમેત્ર છો હાજર જવાબી(2)
હોઠે, ભલે જવાબો હજાર રાખો(2)
તમારી નીદર(2) હરામ કરતો,
અમારો ભૂખ્યો સવાલ રહેશે.
અમેતો ………

સ્વર : રાસબિહારી દેસાઈ