આંખ સામે આંખને જોવુ પડ્યુ
દિલ લેતા દિલને ખોવુ પડ્યું

ભૂલ કરતા ભૂલ તો મોટી કરી
ભૂલ સાથે સર્વ ને ભૂલવું પડ્યું

રંક હો કે રાંક પણ માનવ બધા
રામ નામે સર્વને જીવવું પડ્યું

બાજ ઊંચે આભ ઉડતુ ઘણું
ધરતી પર તો છેવટે પડવું પડ્યું

  • ભૂપેન્દ્ર વકીલ

સ્વર : શૌનક પંડ્યા અને ફોરમ સંઘવી
સ્વરાંકન : સુનિલ રેવર