વૈશાખે જી – સંજુ વાળા

હા… હા.. એ સહુ કબૂલ કીધું
બધું જ હો સરઆંખે જી
પણ જો.. જો ભૂલાય નહીં રે
દીધું વેણ વૈશાખે જી

મોર-બાપૈયા મૂગા મરશે
દઇ દેતા મનગમતી ચણ
કલબલશે જો કીર તો ખમ્મા
કહી મિચાવી દઉં પાંપણ

      

નહિ લઉં દઉં કોઇ સાખ
ભરોસે ભીતર એવું ભાખે જી
હા… હા.. એ સહુ કબૂલ કીધું
બધુ જ હો સરઆંખે જી

લળી ઢળી ઘનઘોર ઉમળકા
મળવા હો આતુર એ સાંજ
બારી ભેળી વાખી દેશું
પણ નહિ બોલું : ‘રહેજે વાંઝ’
દાડા ગણશું, વાટ નિરખશું


આંખ મૂકી ગવાખે જી
પણ જો.. જો ભૂલાય નહીં રે
દીધું વેણ વૈશાખે જી

  • સંજુ વાળા

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ