આઘેના ડુંગરિયે ટહુક્યો મોર
મારે રે ઉંબરિયે અવસર મ્હોરિયો
જમણી રે પાંપણીએ ફરક્યો રે તોર
ફરફરતાં તોરણિયે અવસર મ્હોરિયો.
આઘના ડુંગરિયે..

આકાશે ચમકી રે જળની રે તેગ
રોપેલા માંડવડે અવસર મ્હોરિયો.
ધરતીના પાલવડે પૂગ્યો રે મેઘ
મારા રે પાલવડે અવસર મ્હોરિયો.
આઘેના ડુંગરિયે…

ચાંદરણે ચૂવે છે જળનું રે તેજ
છલકાતી છાપરિયે અવસર મ્હોરિયો.
શમણાંને ઓઢાડ્યો અતલસ ભેજ
આંખ્યુંની ઓસરિયે અવસર હોરિયો
આઘના ડુંગરિયે…

ફળિયામાં આવીને પડિયું રે આભ
ડેલીના આંગણિયે અવસર મ્હોરિયો
જલધારે લખીયું રે શુભ અને લાભ
ઓકળિયે ઓકળિયે અવસર મ્હોરિયો
આઘના ડુંગરિયે…

-હર્ષદ ચંદારાણા

સ્વર : સાધના સરગમ
સ્વરાંકન : શ્યામલ સૌમિલ મુન્શી
સંગીત :રાહુલ મુંજારીયા