વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ
મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ

પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું
એક સજ્જડ બમ્બ પાંજરું પહોળું થયું

ઢોલ. ઢોલ. ઢોલ. ઢોલ. વાગ્યો
વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ
ઝાલી મને કે મેં જ ઝાલી મને
જરી ઉડવા દીધી ને જરી ઝાલી મને

હાંફી ગઈ રે હું તો હાંફી ગઈ
સહેજ અમથા હરખમાં જ હાંફી ગઈ
ઊંઘી જ નહીં તોય ઊંઘી જ નહીં
થોડા સપના જોવાને હાટુ ઊંઘી જ નહીં

હવે કાળો ટીકો રે એક કાળો ટીકો
મારા ઓરતા ના ગાલ પર એક કાળો ટીકો

-સૌમ્ય જોશી

સ્વર :ભૂમિ ત્રિવેદી
સ્વરાંકન : મેહુલ સુરતી