આછા આછા રે વાદળમાં ઘાટી કુંજડિયુની હાર
ઝંખો એકાદો છાંટો ને ત્યાં તો વરસે અનરાધાર

ભીનાં ભીનાં વાયક થઈને કોણ ફરીથી આવે સૈયર
લીલી છમ્મ ઈચ્છાનો ઉઘાડ કોણ ફરીથી લાવે સૈયર

ઉઘડે જુગ જુગની ઓળખનો
જાંખો નજરું નો અણસાર

સોળ કળાનું અજવાળું થઈ કોણ ફરી ઝળહળતું સૈયર
લાગણીઓના પૂર થઈ કોણ ફરી ખળખળતું સૈયર

વાગે ઓલીકોર વાંસળિયુ
વાગે શરણાયું આ પાર

આછા આછા રે વાદળમાં ઘાટી કુંજડિયુની હાર

-લાલજી કાનપરીયા

સ્વર : રવિન નાયક
સ્વરાંકન : રવિન નાયક