હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમીને નિગમના જ્ઞાન ઓછાં છે,
ન પરવા માનની તોયે બધા સન્માન ઓછાં છે.

તરી જવું બહું સહેલું છે, મુશ્કિલ ડૂબવું જેમાં,
અરે એ રસ સરિતાથી તો ગંગાસ્નાન ઓછાં છે.

પ્રણય કલહે વહે આંસુ ચૂમી ચાંપી હૃદય સ્વામીન,
અરે એ એક પળ માટે જીવનના દાન ઓછાં છે.

-પ્રભુલાલ દ્વિવેદી

સ્વર : દિપ્તી દેસાઈ
સ્વરાંકન : અમિત ઠક્કર