તારી નદીયું પછી વાળજે 

તારી વીજળી ભૂસી નાંખજે 


તારા પગના ઝાંઝર રોકજે

 તારી કેડીએ  બાવળ રોપજે 


ને માવડી પાસે માંગજે ખાલી રે 

સપના વિનાની આખી રાત