થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં,
પહાડોનાં હાડ મારા પિંડમાં ને
નાડીમાં નાનેરી નદીઓના નીર,
છાતીમાં બુલબુલનો માળો ને
આંગળીમાં આદિવાસીનું તીણું તીર;
રોમ મારાં ફરકે છે ઘાસમાં,
થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં.

સૂરજના તેજ મારા પાંદડા પીવે
પીવે માટીની ગંધ મારાં મૂળ
અડધું તે અંગ મારું પીળાં પતંગિયાં
અડધું તે તમારા નું ફૂલ
થોડો ધરતી ને થોડો આકાશમાં
થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં

-જયંત પાઠક

સ્વર: નયનેશ જાની
સ્વરાંકન : નયનેશ જાની