કોણ    જુએ     સાંજને     કેવી    સલૂણી    હોય   છે ?
આંખ   માણસની    દિવસના   અંતે  ઊણી   હોય  છે !       

જંગલોમાં  જઈ  કરે  તપ  એને   ક્યાંથી    હો  ખબર?
શહેરની   આ    જિંદગી    પણ   એક   ધૂણી   હોય  છે! 

વાત   માણસની   સરળકોણી    થશે   ક્યારેય   પણ ?
એ  સદા   બ હુકોણી   અથવા   કાટખૂણી    હોય    છે!  

હું  ય   માણસ છું,  મને   સ્વીકાર  સૌ   ભૂલો   સમેત,
તું  ય    જાણે  છે,   કોઈ   ક્યાં  સર્વગુણી   હોય    છે! 

આવકારો    દર્દને    હું    એટલે      આપું      ‘સુધીર’,
હર  ગઝલનો  શબ્દ  બસ  એનો  જ  ઋણી  હોય  છે ! 

                                            –   સુધીર પટેલ