સહજ મળે તે માણું
મોહ, એષણા, લાલચ, મત્સર સઘળું ફોકટ જાણું
સહજ મળે તે માણું

માટીનો આકાર ને એમાં શ્વાસની આવન-જાવન
પિંડની ફરતે પથરાયેલા જાણે કૈં વનરાવન!
ભેદ ભરમથી અળગો થઈને ભીતર તેજ પિછાણું
સહજ મળે તે માણું

અંદરથી ફૂટી નીકળી છે સાવ અનોખી સમજણ
એ જ ઘડીથી છૂટી ગઈ છે વ્યર્થ બધી અથડામણ
શબદ મળ્યો તો લાગ્યું જાણે આવ્યું અવસરટાણું
સહજ મળે તે માણું

મોહ, એષણા, લાલચ, મત્સર સઘળું ફોકટ જાણું
સહજ મળે તે માણું

-હિમલ પંડ્યા

સ્વર : ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ