હે દયા કૃપાનિધી તૂ શક્તિ દે,
તૂ ભક્તિ દે, તૂ જ્ઞાનનુ વરદાન દે.

અસત્ય માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે લઈ જા
ઉંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે લઈ જા
મહામૃત્યુમાંથી અમને અમૃત સમીપે લઇ લે
જડતા પ્રજાણી તૂ શક્તિને કણ કણમાં દઈ

પ્રજ્ઞાનની પરમ જ્યોતિનુ સ્વરલીંગ દઈ દે
હે દયાના સાગર તારા સર્જ્યા ખોળે લઈ લે
તારા ખોળે લઈ લે,
તૂ શક્તિ દે, તૂ ભક્તિ દે, તૂ જ્ઞાનનુ વરદાન દે.

સ્વર : તૃપ્તિ છાયા