મોરી ચુનરીમેં પરિ ગયો દાગ પિયા
પાંચ તત્ત કી બની ચુનરિયા
સોરહ સે બન્ધ લાગે જિયા। ..1

યહ ચુનરી મેરે મૈંકે તે આઈ
સસુરે મેં મનુઆ ખોય દિયા। ..2

મલિ મલિ દ્યોય દાગ નાહિ છૂટૈ
જ્ઞાન કો સાબુન લાય પિયા।…3

કહત કબીર દાગ જબ છૂટિહૈ
જબ સાહબ અપના લિયા। …4′

-કબીર સાહેબ

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ