દીવડો ધરો રે પ્રભુ દીવડો ધરો,
તનનાં મનનાં તિમિર હરો.

માયા નગરનાં રંગ-રાગમાં કાયા આ રંગાણી,
ભવસાગરમાં ભમતાં ભમતાં પીધાં ખારા પાણી,
દુ:ખડા સર્વે દૂર કરો.. દીવડો ધરો રે.

સ્વારથની આ દુનિયા માંહી આશા એક તમારી,
જીવન કેરાં સંગ્રામે જો જો જાઉં ના હું હારી,
હૈયે ભક્તિભાવ ભરો. દીવડો ધરો રે.

સ્વર : પ્રહર વોરા

સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ