દાન દે, વરદાન દે, પ્રભુ દાન દે
નરસિંહ અને મીરાં સમા
કંઠમાં કઈ ગાન દે. દાન દે …

વૈભવ તારા રૂપનો, ઝીલી શકું એ ભાવ દે
તારા વિના તડપી મરું, એવા કલેજે ઘાવ દે :
વસંત જ્યાં વરસે કૃપાની, એવા ઊરે વેરાન દે..દાન દે ..

કંપી ઊઠે તારો વીણાના તારા જ કેવળ રાગમાં
મઘમઘે આ ફૂલ મનનું, તારા પ્રેમ પરાગમાં
ભાળીશકું સર્વત્ર તુજને, એવું આતમ જ્ઞાન દે..દાન દે…

-જયંત પલાણ

સ્વર : મધુસૂદન શાસ્ત્રી અને વૃંદ