કે મને પાણી જેમ કોઈ સ્પર્શે
કે મને પાણી જેમ કોઈ સ્પર્શે..

આસપાસ દર્પણનો આભાસી તડકો,
તું સૂરજના હોવાની ધારણા;
લાગણીનું રણમાં ચણાતું મકાન,
પારદર્શકતા સગપણના બારણાં.
પડછાતી દૂરતા નેવાની ધારમાં
કે ધોધમાર રોજ કોઈ વરસે.
કે મને પાણી જેમ કોઈ સ્પર્શે.

રોજ રોજ આંખોમાં ઈચ્છાનાં પક્ષીઓ
મળવાનું આભ લઇ આવતાં;
આપણા સંબંધ સખી એવા કેહવાય
જાણે શીર્ષક વિનાની કોઈ વાર્તા.
એકાદી આંગળીને બંસી બનાવી
કોઈ ફંકો તો ગોકુળ સળવળશે.
કે મને પાણી જેમ કોઈ સ્પર્શે.

-વીરુ પુરોહિત

સ્વર : સોલી કાપડીયા
સ્વરાંકન : સોલી કાપડીયા