આ ચાંદની આંખે જુઓ સૂરજના સપનને
આકાશની લીલામાં તો શામેલ છે બન્ને

પામરને તમે આપી આપી છે આ કેવી બુલંદી
ઊંચેથી મને પટકો ને સોંપી દો પતનને

ફૂલોને જો હસવાનો અધિકાર નથી તો
સળગાવી દો ઓ મિત્રો તમે એવા ચમનને

એ શક્ય નથી એટલે આવ્યો છું વતનમાં
નહિતર તો હું સાથે જ લઈ જાત વતનને

બંધનથી રહી દૂર એ વિસ્તરતું રહ્યું છે
સીમાઓમાં બાંધી ન શક્યું કોઈ ગગનને

છોડ્યું છે સુરાલય છતાં ઝરમરમાં તો આદમ
તરસું છું હજી પ્યાસને પ્યાલાને પવનને

આદમને ખબર આખરી સજ્જા છે એ તેથી
રંગીન લિબાસોને તજી લીધું કફનને

-શેખાદમ આબુવાલા

સ્વર : સુધીર ઠક્કર