જગત જીતવા જઈએ, સાધો !
જગત જીતવા જઈએ !
પ્રાણ મુઠ્ઠીમાં લઈએ, સાધો !
જગત જીતવા જઈએ !

દિશા કાલનાં મેરુ હિમાચલ,
હથેલી માંહીં સમાયા;
જલધિનાં જલ જતાં ઓસરી,
વડવાનલ હોલાયા, સાધો !
જગત જીતવા જઈએ !

વનરાજિની ચામર લે,
અરણ્ય આસન આપે;
મરુત મંદ કે ઝંઝાવાતો,
ક્ષુધાતૃષાને કાપે, સાધો !
જગત જીતવા જઈએ !

-રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઇ

સ્વર : આશિત દેસાઈ, ગૌરવ ધ્રુ, સોલી કાપડીઆ
સ્વરાંકન : આશિત દેસાઈ